Καταστατικό

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(όπως τροποποιήθηκε την 1-12-2011)

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Κολινδρού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ –  ΕΔΡΑ  –  ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1°

Ιδρύθηκε την 3-12-1982 στον Κολινδρό Σωματείο υπό την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ», του οποίου η ονομασία τροποποιήθηκε μετά την απόφαση της 1-12-2011 της Γενικής Συνέλευσης σε «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ», που έχει έδρα στον Κολινδρό Πιερίας,.

Άρθρο 2°

Σκοπός του Συλλόγου είναι: α) η επίτευξη στενής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, Σχολείου και συλλόγου, για την συντονισμένη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και η καλλιέργεια και ανάπτυξη εκπαιδευτικής συνειδήσεως στην οικογένεια και στην κοινωνία, β) η επαγρύπνηση της Διοικήσεως του Συλλόγου για την διαγωγή των μαθητών, γ) η ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Σχολείου και η με κάθε πρόσφορο μέσο ενίσχυση των μαθητών όπως π.χ. η παροχή σε αυτούς βιβλίων, άλλων σχολικών ειδών, ιατρικής περιθάλψεως, φαρμάκων κλπ., δ) η ηθική συμπαράσταση για την, από πάσης πλευράς, ενίσχυση των εκπαιδευτικών εν γένει λειτουργών,, ε) ο ορισμός χρηματικών και άλλων βραβείων για τους μαθητές που διακρίνονται στο ήθος, αλλά και στις εν γένει σχολικές επιδόσεις, στ) η συμβολή στην βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου για την επίτευξη των σκοπών του, τόσο ηθικά, όσο και υλικά με δωρεές βιβλίων ή άλλων μέσων απαραίτητων για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου, ζ) η υλική συνδρομή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και παντός άλλου ενδιαφερομένου, για την εκπλήρωση των σκοπών του σχολείου.

Άρθρον 3°

Η διοίκηση του Συλλόγου προβαίνει στις προσήκουσες ενέργειες και αποφάσεις για την υποστήριξη των σκοπών του σχολείου, και ειδικότερα σε διαλέξεις προς ευρεία διαφώτιση των γονέων κηδεμόνων και μαθητών και την διοργάνωση παιδικών εορτών, εκδρομών κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρον 4°

Μέλη του συλλόγου είναι οι γονείς των μαθητών του σχολείου, και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν.

Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι όσοι γονείς και κηδεμόνες των φοιτώντων μαθητών του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου έχουν εγγραφεί με προφορική ή γραπτή αίτηση τους, που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το παρόν καταστατικό.

Επίτιμα μέλη αναγνωρίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα που έχουν ενισχύσει, ηθικά και υλικά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου ή παρείχαν μεγάλες υπηρεσίες.

Αρωγά μέλη αναγνωρίζονται επίσης δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου: α) τα πρόσωπα τα διατελέσαντα τακτικά μέλη και απωλέσαντα την ιδιότητά τους λόγω αποφοιτήσεως των τέκνων τους και επιθυμούν να παραμείνουν ως μέλη, παρέχοντα την ηθική και υλική τους ενίσχυση, καταβάλλοντα ανελλιπώς την ετήσια υποχρεωτική συνδρομή τους και β) οιαδήποτε πρόσωπα, επιθυμούν, όπως συμβάλλουν ηθικώς και υλικώς στην εκπλήρωση του επιδιωκομένου σκοπού του Σωματείου, καταβάλλοντα ανελλιπώς την ετήσια υποχρεωτική εισφορά.

1 Αρθρον 5°

Στην περίπτωση που το Διοικητικό συμβούλιο πρόκειται να απορρίψει αίτηση «περί εγγραφής εις το Σωματείο», ο αϊτών δύναται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει τελεσιδίκως.

Άρθρον 6°

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να λαμβάνουν το λόγο ή να εισηγούνται θέματα προς συζήτηση. Τα μέλη υποχρεούνται να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις να ψηφίζουν επί των θεμάτων, που συμφώνα με το καταστατικό τίθενται προ της ημερήσιας διατάξεως και να μετέχουν των εκάστοτε αποφασιζομένων εισφορών.

Άρθρον 7°

Τακτικό μέλος που δεν καταβάλλει αδικαιολόγητα την συνδρομή ή αποβάλλει την ιδιότητα του και χάνει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Τα μέλη τα αποχωρούντα από το Σωματείο οφείλουν να δηλώσουν την αποχώρησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρον 8°

Οικονομικούς πόρους του Σωματείου αποτελούν, α) η ετήσια εισφορά των μελών η οποία ορίζεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20€), το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, β) οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζοντας μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, από την γενική συνέλευση, γ) τα έσοδα από εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος όπως εκδρομές, εκθέσεις, κληρώσεις κλπ δ) οι δωρεές και τα κληροδοτήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Διοικητικόν Συμβούλιον
Άρθρο 9°

Η διοίκηση του συλλόγου γονέων, καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργανα εκλέγονται. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγομένων. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν και οι δύο γονείς κάθε μαθητή που είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν συμμετέχει στη σχολική επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.

Ο Σύλλογος διοικείται υπό Συμβουλίου αποτελουμένου από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από την Γενικής Συνελεύσεως τον Σεπτέμβριο εκάστου δευτέρου έτους. Επίσης κατά την συνέλευση αύτη εκλέγεται και τριμελής εξελεγκτική επιτροπή. Το επταμελές τούτο συμβούλιο συνερχόμενο, εκλέγει μεταξύ των μελών, αυτού τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία, τον Γενικό Γραμματέα και Κοσμήτορα. Οι σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε είναι επανεκλέξιμοι. Τα οπωσδήποτε εξερχόμενα του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της διετίας μέλη αυτού, συμπληρώνονται από τους κατά τις τελευταίες εκλογές, επιλαχόντες κατά σειράν επιτυχίας.

Άρθρο 10°

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, άρχεται δε από της Ins Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 ή Αυγούστου του επομένου έτους. Η θητεία των γονέων ή κηδεμόνων, που συμμετέχουν στο

ανωτέρω όργανο, λήγει αυτοδικαίως στην περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο. Μέχρι της αναλήψεως της Διοικήσεως παρά του νέου διοικητικού Συμβουλίου, εξακολουθεί διοικούν το παλαιόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
‘Αρθρο 11°

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στο χώρο του Σχολείου, τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο, ή δύο των μελών του, και υποβληθεί προς τούτο αιτιολογημένη έγγραφη πρόταση.

Αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, απαιτουμένης της παρουσίας πέντε τουλάχιστον μελών προς σχηματισμό απαρτίας.

Σε περίπτωση ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα σχετιζόμενο προς τους σκοπούς του Συλλόγου πλην των θεμάτων που ανήκουν στην δικαιοδοσία της Γενικής Συνελεύσεως.

Μέλη του Δ.Σ. μη προσερχόμενα σε τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτουν του αξιώματος. Άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν.

Άρθρον 12ον

Των συνεδριάσεων του Δ.Σ. μετέχει μετά από κλήση κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού του Σχολείου, εφόσον κριθεί σκόπιμη η παρουσία αυτού προς διαφώτιση του Συλλόγου. –

Άρθρον 13ον

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου α) καλεί το Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και τα μέλη του Συλλόγου σε Γενικές Συνελεύσεις συμφώνα με το καταστατικό, β) διευθύνει τις εργασίες του Σωματείου, Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνελεύσεως, υπογράφει τα κάθε είδους έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, δ) λογοδοτεί περί των πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά την ετήσια τακτική Συνέλευση του Ιουνίου, ε) εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον πάσης Διοικητικής ή δικαστικής Αρχής και παντός ιδιώτη, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο, ή η Συνέλευση αποφασίζουν άλλως.

Τον ΙΙρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος, και σε απουσία και αυτού ο κατ’ ηλικία πρεσβύτερος σύμβουλος, υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.

Αρθρον 14ον

0 Ταμίας α) ενεργεί τις εισπράξεις παντός πόρου του Συλλόγου δια διπλοτύπων αποδείξεων, τις δε πληρωμές επί τη βάοει ενταλμάτων υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου και του Γραμματέως, β) τηρεί πάντα τα υπό του Νόμου οριζόμενα βιβλία της αρμοδιότητάς του: Βιβλίο Ταμείου-διπλότυπα εισπράξεων-εντάλματα πληρωμών ευθυνόμενος προσωπικώς και αλληλεγγύως μετά του Προέδρου και Γραμματέως διά κάθε χρηματική ανωμαλία, γ) υποβάλλει μετά τρίμηνο συνοπτική έκθεση της Οικονομικής καταστάσεως του ταμείου και της διαχειρίσεώς του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15ον

Ο Γεν. Γραμματέας α) διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου, β) προσυπογράφει μετά του προέδρου τα παντός είδους έγγραφα και εντάλματα πληρωμής, γ) τηρεί πρωτόκολλο

αλληλογραφίας, μητρώο των μελών και βιβλία πρακτικών Δ. Συμβουλίου και Γ. Συνελεύσεων και διαφυλάττει την σφραγίδα του Συλλόγου.

Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο αντιπρόεδρος.

Άρθρο 16°

Ο κοσμήτορας και οι σύμβουλοι φροντίζουν την διοργάνωση εκδηλώσεων του συλλόγου. Ο κοσμήτορας ευθύνεται για το υλικό του Συλλόγου όπως και για την εν γένει οργάνωση των εορτών, εκδρομών, τελετών κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 17°

Συγκαλούνται δύο τακτικές Γεν. Συνελεύσεις κατά την διάρκεια της διετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κατά μήνα Σεπτέμβριο δια εγγράφων προσκλήσεων αποστελλομένων επτά ημέρες προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση χρονολογίας. Κατά την διάρκεια της πρώτης των συνελεύσεων κατά μήνα Σεπτεμβρίου του πρώτου έτους, υποβάλλεται ο προϋπολογισμός του αρχομένου οικονομικού έτους υπό (1/09-31/08), ο οποίος πρέπει να προβλέπει τακτικές και έκτακτες δαπάνες κατά δε την δεύτερη συνέλευση του μηνός Σεπτεμβρίου (δεύτερον έτος) αναγιγνώσκεται η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και η ετήσια έκθεση των ελεγκτών επί των πεπραγμένων αυτού κατά την διετή θητεία του, μετά την έγκριση της οποίας διεξάγονται οι αρχαιρεσίες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή εκ των μελών της συνελεύσεως της νέας τριμελούς εξελεγκτικής Επιτροπής, διενεργουμένης της εκλογής, καθώς και δια το Διοικητικό Συμβούλιο και μετ’ ισαρίθμων αναπληρωτών. Μετά την ανάγνωση της εκθέσεως των ελεγκτών και πρό της ψηφοφορίας εγκρίσεως της,

αρχαιρεσιών κλπ. κατατίθεται η εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Προέδρου αυτού και εκλέγεται Πρόεδρος Γενικής Συνελεύσεως ως και τρία μέλη ως εφορευτική επιτροπή δια το μετά του σημείου τούτου τμήμα της Γενικής Συνελεύσεως, οι οποίοι μεριμνούν δια τα περαιτέρω, ανακοινώνοντας την έκθεσή τους με τα αποτελέσματά της στον Πρόεδρον του παλαιού Δ. Συμβουλίου για την εντός οκτώ ημερών σύγκληση του νέου Δ. Συμβουλίου και παράδοση σε αυτό των καθηκόντων κλπ. Στις προσκλήσεις των Γ. Συνελεύσεων αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επί των οποίων μόνον δύνανται να ληφθούν αποφάσεις. Επί παντός άλλου θέματος μη αναγραφομένου στην πρόσκληση δύνανται να ληφθούν αποφάσεις αν ψηφίσουν υπέρ αυτής το 1/3 της εν απαρτία Γ. Συνελεύσεως. Οι πρώτες αρχαιρεσίες του Σωματείου θα διεξαχθούν εντός μηνός από της αναγνωρίσεως του παρόντος καταστατικού του Συλλόγου.

Άρθρο 18°

Έκτακτες Γ. Συνελεύσεις καλούνται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τούτο αναγκαίο ή κατόπιν αιτήσεως του 1/5 ταμειακός εν τάξει τακτικών μελών του Σωματείου.

Άρθρο 19°

Η Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία παρόντος του 1/3 πλέον ενός των ταμειακός εν τάξει μελών, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφία των παρόντων. Σε περιπτώσει μη απαρτίας καλείται δευτέρα Γενική Συνέλευση εντός οκτώ (8) ημερών από της πρώτης, η οποία θεωρείται εν απαρτία οσωνδήποτε μελών παρισταμέναν σε αυτή.

Άρθρο 20°

Οι ψηφοφορίες ενεργούνται επί μεν των γενικών ζητημάτων δι’ ανατάσεως των χειρών, επί δε των προσωπικών μυστικές διά ψηφοδελτίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21°

Ο σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή φέρουσα σε κύκλο τις λέξεις «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Κολινδρού» και κάτωθεν τούτου το έτος ιδρύσεως 2011»

Άρθρο 22°

Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται κατά μίαν των τακτικών Γ.Σ. η δε διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από τη Γ.Σ., η οποία συγκαλείται για αυτό το σκοπό. Κατά τις άνω συνελεύσεις πρέπει να παρίσταται το 1/2  ταμειακώς εν τάξει μελών, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Διαλυόμενου του Σωματείου η περιουσία αυτού περιέρχεται εις το 1° Δημοτικό Σχολείο και 1° Νηπιαγωγείο Κολινδρού.

Άρθρο 23°

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Κολινδρού ανήκει εις την δύναμιν της ανωτάτης συνομοσπονδίας γονέων και μαθητών Ελλάδος» εις ήν εγγράφεται κατόπιν αποδοχής του καταστατικού της.

Άρθρο 24°

Κάθε θέμα μη προβλεπόμενο από το καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις του περί Σωματείου Νόμου.

Άρθρο 25°

Το παρόν καταστατικό αναγνώσθηκε άρθρο προς άρθρο και οπο σύνολό του, ψηφίσθηκε και επικυρώθηκε κατά την συνεδρίαση των μελών της γενικής συνέλευσης και υπεγράφη από τα μέλη του Δ.Σ. .

Κολινδρός 1-12-2011

katastatiko

Leave a Reply