• Συνεργασία Σχολείου και Γονέων

  Συνεργασία Σχολείου και Γονέων

  Σημασία της επικοινωνίας

  Οι γονείς και οι κηδεμόνες έχουν ουσιαστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο οποίος όχι μόνο δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, αλλά αντίθετα να ενδυναμώνεται και να αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς.

  Το σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την αρμονική συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Συνιστάται οι γονείς να συμμετέχουν στις παιδαγωγικές συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο σχολείο. Οι ενημερωμένοι γονείς συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος το οποίο αποβαίνει σε όφελος των μαθητών.

  Ενημέρωση – Υποχρεώσεις Γονέων

  Ο κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή. Ωστόσο οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη γενικότερη συμπεριφορά του μαθητή, ενώ φροντίζει για την απρόσκοπτη επικοινωνία του με το σχολείο ενημερώνοντας για τον αριθμό του σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου του.

  Το αργότερο ως τα μέσα Οκτωβρίου οργανώνεται συγκέντρωση γονέων, κατά τμήμα και με ευθύνη των εκπαιδευτικών, με σκοπό την ενημέρωσή τους σε σχέση με την επίδοση, επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας της τάξης και του σχολείου.

  Στο τέλος του A’ & Β’ τριμήνου καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου με τη βαθμολογία του μαθητή για όσες τάξεις προβλέπεται. Ταυτόχρονα ενημερώνονται οι γονείς όλων των τάξεων για την πρόοδο των μαθητών.

  Οι διδάσκοντες οφείλουν να δίνουν σαφείς απαντήσεις και για τις τέσσερις παραμέτρους αξιολόγησης (επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση) των μαθητών τους. Προς τούτο κρίνεται σκόπιμο ο κάθε διδάσκων να διατηρεί προσωπικό αρχείο, όπου θα καταγράφει τις παρατηρήσεις του, για να μπορεί να ενημερώνει τεκμηριωμένα τους γονείς των μαθητών του. Κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία (1) ώρα κάθε μήνα να δέχεται γονείς μαθητών. Το πρόγραμμα των ωρών επίσκεψης ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους.

  Ο κηδεμόνας οφείλει να φροντίζει για την ευπρεπή ενδυμασία και την καλή προσωπική υγιεινή του παιδιού του και να του επισημαίνει την υποχρέωσή του για κόσμια συμπεριφορά στο σχολικό χώρο.

  Κάθε φορά που δημιουργείται κάποιο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή, ενημερώνεται ο κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του οφείλει να συνεργαστεί με το σχολείο.

  Σε περίπτωση που μαθητής επιφέρει φθορά στη σχολική περιουσία, κινητή και ακίνητη, αυτή κοστολογείται και ο γονέας οφείλει να αποζημιώσει τη σχολική κοινότητα με το κόστος της αποκατάστασης. Σε περίπτωση που οι μαθητές ενός τμήματος αναλαμβάνουν συλλογικά την ευθύνη της φθοράς, τότε το ποσό επιμερίζεται σε όλους του μαθητές του τμήματος και ο κάθε κηδεμόνας καταβάλει το ανάλογο ποσό.

  Αν κάποιος μαθητής δεν προσέρχεται έγκαιρα στο σχολείο ή αποχωρεί αυθαίρετα, ενημερώνεται έγκαιρα ο κηδεμόνας. Αλλά και αντίστροφα, για διευκόλυνση της λειτουργίας του σχολείου, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο μαθητής δεν προσέρχεται στο σχολείο, ο κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει το Διευθυντή ή τον εκπαιδευτικό του τμήματος. Πρόωρη αποχώρηση για λόγους υγείας ή άλλη αιτία είναι δυνατή με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης από το γονέα, ο οποίος παραλαμβάνει το μαθητή.

  Η ευθύνη για τη μη έγκαιρη προσέλευση των μαθητών ανήκει στους κηδεμόνες οι οποίοι έχουν, επιπλέον, την αποκλειστική ευθύνη για την παραλαβή των μαθητών στις προκαθορισμένες ώρες αποχώρησης. Το σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα φύλαξης των μαθητών πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου οι κηδεμόνες οφείλουν να βρίσκονται έγκαιρα στην είσοδο του σχολείου για την παραλαβή των μαθητών.

  Το εκπαιδευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί δεν οφείλουν και δε δύνανται να γνωρίζουν τους κηδεμόνες όλων των μαθητών. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής του μαθητή ο οποίος έχει σχολάσει, και ιδιαίτερα μαθητή που φοιτά στο ολοήμερο σχολείο, και εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα επικοινωνίας με τον κηδεμόνα του, ενημερώνεται άμεσα το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.

  Όταν ο κηδεμόνας γίνεται αποδέκτης παραπόνων από το μαθητή για οποιαδήποτε προβληματική κατάσταση η οποία λαμβάνει χώρα στο σχολείο, οφείλει να ενημερώσει τον εκπαιδευτικό του τμήματος. Σε περίπτωση που δε δοθεί λύση οφείλει να ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου.

  Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε περίπτωση που ζουν σε άλλη πόλη, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωσή τους τον κηδεμόνα. Ακόμη, σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή μη ύπαρξης γονέων, θα πρέπει να προσκομίζεται στο σχολείο η δικαστική απόφαση, που ορίζει την επιμέλεια του μαθητή.

  Η ενημέρωση των γονέων μπορεί να γίνει, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, με τους εξής τρόπους;

  • Με ανακοινώσεις μετά την πρωινή προσευχή ενώπιον όλων των μαθητών του σχολείου.

  • Με ανακοινώσεις προς τους μαθητές στις αίθουσες διδασκαλίας.

  • Με γραπτές ανακοινώσεις που αναρτώνται σε εμφανή σημεία του κτιρίου.

  • Με γραπτές ανακοινώσεις που διανέμονται στους μαθητές.

  Σε κάθε περίπτωση η ανακοίνωση αναρτάται έγκαιρα στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου.

  Η φοίτηση μαθητή στο σχολείο προϋποθέτει την αποδοχή του υφιστάμενου Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας από τους κηδεμόνες του. Συνεπώς, πριν από την εγγραφή ο γονέας ενημερώνεται για τις διατάξεις του κανονισμού που τον αφορούν και παραλαμβάνει αντίτυπο των διατάξεων αυτών.

  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

  Το Σχολείο συνεργάζεται στενά με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ο οποίος δραστηριοποιείται με στόχο τη στήριξη του παιδαγωγικού – εκπαιδευτικού έργου, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, επαγγελματικού, πολιτιστικού ή αθλητικού περιεχομένου.

  Θεωρείται αυτονόητο ότι το εκπαιδευτικό έργο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Συλλόγου των Διδασκόντων και του Διευθυντή του σχολείου. Ωστόσο η συνεργασία των δύο συλλόγων σε θέματα σχετικά με ενδοσχολικές και εξωσχολικές εκδηλώσεις και γενικότερα θέματα λειτουργίας της σχολικής κοινότητας συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολικό χώρο.

  Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων γίνεται αποδέκτης παραπόνων για δυσλειτουργίες και προβλήματα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου ή παιδαγωγικής λειτουργίας, πρέπει να ενημερώνει το Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος έχει και την ευθύνη αντιμετώπισής τους.

  Γενικότερα, εφόσον κοινός στόχος της οικογένειας και του σχολείου είναι η ευρεία και αρμονική πνευματική, ψυχοσυναισθηματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, οι γονείς οφείλουν να περιβάλλουν τους εκπαιδευτικούς με εμπιστοσύνη και να επιδεικνύουν καλή θέληση, αλλά και διάθεση δημιουργίας υποστηρικτικού, προς το σχολείο περιβάλλοντος.